Enklere regler for utleie

Enklere regler for utleie:

Flere av oss har ledige rom i kjelleren eller på loftet. Noen tenker kanskje at det ville være fint å leie ut disse rommene? Men, er det fritt fram å leie ut rom i egen bolig? Svaret er nei. Det er fortsatt et krav at utleie arealer må oppfylle tekniske krav i plan- og bygnings loven. Utfyllende bestemmelser er gitt i forskrift og veiledning (TEK 10 og veiledninger til denne). Nye og enklere regler kan imidlertid gjøre det lettere å leie ut…

Utleie:

Et stort antall boliger har muligheter for utleie. Utleie i egen bolig kan gi skattefrie inntekter. Dette gjelder når den utleide delen er mindre enn den delen eieren bor i selv. Hvorvidt utleie delen er mindre avgjøres på grunnlag av utleie verdien.

Utleien i seg selv reguleres ikke av plan- og bygningsloven. Det er bruken som krever godkjenning. Utleie delen må derfor oppfylle gitte krav for å kunne anses som lovlig. Dersom kravene ikke oppfylles, er utleien ulovlig.

Etablering av ny boenhet i egen bolig er søknadspliktig. Det samme gjelder når arealer får endret bruk. For eksempel når arealer som bod, teknisk rom eller garasje endres til å bli oppholds rom.

Vi har hatt et par prosjekter hvor regel verket har satt en stopper for utleie drømmen. Det har ikke vært mulig å ivareta alle krav som er listet opp i byggetekniske forskrifter. For en tid tilbake publiserte vi en artikkel om dette. Se artikkelen her.

Nye regler:

Vinteren 2015 lovet statsråd Jan Tore Sanner enklere regler for utleie. Fra og med 1. januar 2016 trådte de nye reglene i kraft. ( Vær oppmerksom på at de nye reglene bare gjelder bolig som er oppført før 2011).

Dersom du lager en ny selvstendig bo enhet vil dette fortsatt være et søknadspliktig tiltak. Det samme gjelder bruks endringer i boligen. En bruks endring fra tilleggsdel til hoveddel vil derfor være søknadspliktig. Men de nye reglene lemper på kravene knyttet til slik ombygginger. Det blir dermed enklere og billigere å gjøre om loft og kjeller til rom for utleie.

Enklere Regler for utleie

Ny boenhet:

Det store spørsmålet er om det opprettes en ny selvstendig bruks enhet eller ikke? For en ny selvstendig bruks enhet vil de tekniske kravene fortsatt gjelde fullt ut. Men dersom utleie delen anses som ”uselvstendig” vil kravene lempes.

En bo enhet defineres ikke som selvstendig hvis det er dør mellom hoved boligen og utleie delen. Dersom utleie delen mangler egen inngang vil den heller ikke bli ansett som selvstendig. For å defineres som selvstendig må utleie delen ha alle hoved funksjoner. Dette betyr at utleie objektet må ha både kjøkken, stue, soverom og bad.

enklere regler for utleie

De nye reglene innebærer altså at kravene for nybygg ikke gjøres gjeldende fullt ut. Vilkåret er at utleie objektet ikke defineres som en selvstendig bo enhet.

Lempingene er som følger:
  • Krav til tak høyde i rommet reduseres fra 2,2 meter til 2 meter.
  • Krav til dags lys i soverom gjelder ikke. Det må likevel være vindu som tilfredsstiller kravene til rømning.
  • Det stilles ikke krav til utsikt fra rommet.
  • Bestemmelsene om innvendig og utvendig bod er fjernet. Utleie delen skal likevel ha tilstrekkelig areal til lagring.
  • Rommene skal ha god nok isolasjon.
  • Vanlig lufteventil er god nok ventilasjon dersom uteluften er god.
  • Krav om tilgjengelighet for rullestol bruker er fjernet.
  • Radon sikring må være ivaretatt.
  • Brann- og sikkerhets krav lempes ikke.
  • Leiligheten eller hybelen må dele vegg eller tak med resten av boligen. En frittliggende utleie del anses uansett som selvstendig bolig.
Byggesaks forskriften:

Det er også gjort endringer i byggesaks forskriften. For å søke bruksendring trenger du ikke lenger bistand av er ansvarlig foretak. Som eier kan du selv stå ansvarlig for søknaden. Byggesaks gebyret vil bli mindre.

Hvis du har noen spørsmål kontakt meg her: siri@saark.no eller andres@saark.no

Vi har åpnet Saark Arkitekter i Spania! Se mer her…